دریافت لوح نتدیس و تقدیر در نشست تخصصی سرمایه گذاری ایران و ترکیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر از کارآفرینان نمونه در نشست تخصصی ایران ترکیه - استانبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت لوح تقدیر از سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران  جهت شرکت دراولین 

نمایشگاه دارو ، صنایع و خدمات وابسته در نمایشگاه بین المللی تهران

 

 

 

 

 

 

دریافت لوح تقدیر از کمپانی Erba diagnostics Mannheim GmbH  کشور آلمان جهت تهیه

و ارائه کاور تجهیزات آزمایشگاهی مارک Erba در آزمایشگاه جنرال رائین طب - ایران